Wielkość czcionki: A + A - Reset
Start AKTUALNOŚCI Oferta pracy - pracownik socjalny
Oferta pracy - pracownik socjalny Drukuj
 

  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rui

zaprasza chętne osoby do pracy w charakterze

 

 PRACOWNIKA   SOCJALNEGO

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rui

 

I.                   Wymagania

Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia, co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

1) posiada dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny,

2) posiada dyplom ukończenia Kolegium pracowników służb społecznych,

3) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna,

4) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła  studia wyższe o specjalności  przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

       a) pedagogika,

       b) pedagogika specjalna,

       c) politologia,

       d) polityka społeczna,

       e) psychologia,

       f) socjologia,

       g) nauki o rodzinie.

5) Znajomość przepisów ustawo o pomocy społecznej i innych przepisów dotyczących pracy socjalnej.

6) znajomość zagadnień samorządu terytorialnego oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego

Mile widziane prawo jazdy oraz własny samochód.

 

II.                Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w rodzinach ubiegających się o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej oraz na zlecenie innych instytucji uprawnionych,

2) planowanie pomocy dla osób i rodzin zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym,

3) pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych klientów Ośrodka,

4) realizowanie innych zadań należących do kompetencji pracownika socjalnego zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej zgodnie z zapisami obowiązujących przepisów prawnych.

 

Wymagane dokumenty:

1) życiorys zawodowy (CV),

2) list motywacyjny,

3) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

4) inne dokumenty poświadczające ewentualne doświadczenie zawodowe lub ukończone kursy czy szkolenia,

5) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

6) oświadczenie kandydata/kandydatki, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz, że cieszy się nieposzlakowaną opinia.

7) oświadczenie kandydata/kandydatki, o posiadanym obywatelstwie, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

8) oświadczenie kandydata/kandydatki wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobody przepływu takich danych.

 

III.             Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

 miesiącu lutym 2020 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rui , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%.

 

IV.             Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 30 września 2020 r.  do godz. 12:00
w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rui ( obowiązuje data i godzina  wpływu dokumentów do GOPS).

Dokumenty złożone po terminie oraz przesłane za pomocą fax, e-maila nie będą rozpatrywane.

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: "Pracownik Socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rui"

Osoby spełniające warunki formalne zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Do niniejszego postępowania rekrutacyjnego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 902  ze  zm.).

Jednocześnie informujemy, że dokumenty wybranego i zatrudnionego kandydata/kandydatki zostaną dołączone do jego akt osobowych. Pozostałe dokumenty nie odebrane przez kandydatów/kandydatki w terminie 3 miesięcy od daty upowszechnienia informacji o wyniku naboru, zostaną komisyjnie zniszczone.

       

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY:

KLAUZULA ZGODY –POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie na przetwarzanie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rui moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy na stanowisko pracownika socjalnego dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU)2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawa z dnia26czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.)oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018r., poz. 1000).

2. Przyjmuje do wiadomości, że w dowolnym momencie mogę odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na Adres Administratora danych, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

3. Mam świadomość, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne, jednakże bez jej wyrażenia nie jest możliwe uwzględnienie mojej aplikacji w procesie rekrutacji, o którym mowa w punkcie 1.

 

KLAUZULAINFORMACYJNA –POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/649 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018r., poz. 1000) informuję, iż:

1.    Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rui, 59-243 Ruja 23, reprezentowany przez Kierownika GOPS, tel 76/ 85 80 386

2.    Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych GOPS: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracownika socjalnego w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Rui.

4.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza Unią Europejską, a także do innych odbiorców danych osobowych.

5.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane prze okres do czasu zakończenia rekrutacji i wyłonienia zwycięscy konkursu, a następnie przez okres 3 miesięcy.

6.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostownia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.

8.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem postępowania rekrutacyjnego, a konsekwencją ich nie podania jest niemożliwość uczestniczenia w rekrutacji na stanowisko pracownika socjalnego.

9.    Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.

 

 

Odwiedziny

mod_vvisit_counterDzisiaj6757
mod_vvisit_counterWczoraj25737
mod_vvisit_counterW tym tygodniu105363
mod_vvisit_counterW tym miesiącu815444
mod_vvisit_counterOd początku22365875